نمرات میات ترم درس نقشه کشی صنعتی 1 و 2  نمرات منظور شده در هر دو درس، نمره خام دانشجو بدون احتساب فعالیت کلاسی و یا تکالیف می‌باشد. 
در صورت هر گونه اعتراض، روز شنبه نهم دیماه از ساعت ۸ صبح دانشگاه حضور داشته و با داشتن اعتراض کتبی، علاوه بر بررسی مجدد، مجاز به  رویت برگه امتحانی و نحوه تصحیح نیز خواهید بود.  آمار بازديد : 4440
ثبت کننده :علی عمرانی
تاريخ ثبت :1396 / 10 / 8 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand