تغییر زمان امتخانات با توجه به وفات آیت الله هاشمی و تعطیلی تقویم جدید اعلام شد.بربا توجه به وفات آیت الله هاشمی و تعطیلی تقویم جدید اعلام شد.

بییستم >>>  دوم بهمن
بیست و یکم >>> سوم بهمن
بیست و دوم >>>  چهارم بهمن

همچنین برنامه ی انتخاب واحد ها نیز اعلام شده است.  آمار بازديد : 6699
ثبت کننده :محمد رحیمی
تاريخ ثبت :1395 / 10 / 30 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand