کتاب لاتین مبانی مهندسی موتورهای احتراق داخلی(مدرس: دکتر شیرنشان)  لینک دانلود کتاب لاتین مبانی مهندسی موتورهای احتراق داخلی:

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.rmcet.com%2Flib%2FE-Books%2FMech-auto%2FEngineering%2520Fundamentals%2520of%2520IC%2520Engines%2520%2528WW%2520Pulkrabek%2529.pdf&ei=5sLsVPWCJ8ioPLnygdgE&usg=AFQjCNH2iLZF6C9scOiNqA4GtDK4J-lhGw


  آمار بازديد : 5753
ثبت کننده :دکتر علیرضا شیرنشان
تاريخ ثبت :1394 / 12 / 18 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand