تمرین استاتیک و خستگی طراحی 1 حل تمرین حاج احمدی سلام تمرین مباحث اساتیک و خستگی را از فایل پیوست دریافت نمایید
زمان تحویل تا روز امتحان می باشد


  آمار بازديد : 3900
ثبت کننده :محمد حاج احمدی
تاريخ ثبت :1394 / 9 / 2 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand