نمونه تمرین اضافی و تکمیل سوالات درس سوم نقشه کشی صنعتی 1 در پیوست، یک نمونه تمرین اضافی برای درس سوم نقشه کشی صنعتی 1 و همچنین تکمیل اندازه گذاری اجسام صفحات 16 و 17 قرار گرفت.
   آمار بازديد : 2096
ثبت کننده :علی عمرانی
تاريخ ثبت :1394 / 7 / 27 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand