نمرات میان ترم درس نقشه کشی صنعتی 1 و 2 در صورت اعتراض به نمره و یا رویت برگه امتحانی، اعتراض خود را کتباَ روز شنبه 5/24 به اینجانب تحویل دهید.
  آمار بازديد : 2991
ثبت کننده :علی عمرانی
تاريخ ثبت :1394 / 5 / 22 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand