نمرات امتحان سوم استاتیک(فرهاد ایزدی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

نمره از 8

 
 

شماره دانشجویی

 
 

  2

 
 

  ن - ش

 
 

   8

 
 

  39300825

 
 

   8

 
 

 39300349

 
 

  8

 
 

   39300524

 
 

  0

 
 

  39204007

 
 

   3

 
 

  39300076

 
 

   8

 
 

   39306436

 
 

0   

 
 

   ح - م

 
 

 8  

 
 

 39300238

 
 

 8

 
 

  39305534

 
 

4   

 
 

   39202483

 
 

7

 
 

 39107038

 
 

  2

 
 

   ع - ح

 
 

   1

 
 

 39203519

 
 

6   

 
 

   39300114

 
 

   8

 
 

   39304277

 
 

   3

 
 

  39203700

 
 

8   

 
 

  39302577

 
 

  7

 
 

   39302721

 
 

   3

 
 

   39300696

 
 

4

 
 

   39300832

 
 

   8

 
 

 39302240  

 
 

   1

 
 

   39106896

 
 

   8

 
 

 39303056

 
 

   3

 
 

  39305901

 
 

   2

 
 

   39202655

 
 

 5

 
 

   م - م

 
 

   8

 
 

  39300145

 
 

  2

 
 

 39206219

 
 

   5

 
 

  39301335

 
 

 8  

 
 

  39302215

 
 

   7

 
 

 39301692

 
 

7   

 
 

 39302225

 
 

  6

 
 

 39301922

 
 

   2

 
 

  39302991

 
 

   2

 
 

 39302120

 
 

   1

 
 

   39102462

 
 

   5

 
 

   39302298

 
 

   4

 
 

   س - م

 
 

  4

 
 

 پ - ه

 
 

   2

 
 

   39303193

 
 

 2

 
 

  39303061

 
 

   3

 
 

    39302806

 
 

    4

 
 

  39300389

 
 

  2

 
 

   39206684

 
 

 2

 
 

 39301518

 
 

   3

 
 

 39206449

 
 

 2

 
 

 39206020

 
 

 1

 
 

 ز - س

 
 

   3

 
 

39301032   

 
 

  8

 
 

  39302117

 
 

   2

 
 

   39201048

 
 

   4

 
 

 39201054

 
 

   2

 
 

   39201357

 
 

   5

 
 

    39200981

 
 

   3

 
 

    39300461

 
 

 3  

 
 

  39203952

 
 

 4  

 
 

  39001593

 
 

  3

 
 

 39205550

 
 

  

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  آمار بازديد : 1803
ثبت کننده :Farhad Izadi
تاريخ ثبت :1394 / 3 / 8 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand