نمرات امتحان سوم سیالات (فرهاد ایزدی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

نمره از 8

 
 

شماره دانشجویی

 
 

 1

 
 

 38901233

 
 

 4

 
 

 39003611

 
 

 3

 
 

  39201587

 
 

 3

 
 

  39000995

 
 

 3

 
 

 39001642

 
 

  8

 
 

  39201196

 
 

 4

 
 

 39203082

 
 

 4

 
 

 39201747

 
 

 3

 
 

 39101313

 
 

 8

 
 

  39302935

 
 

  8

 
 

  39202304

 
 

  8

 
 

 39100850

 
 

 3

 
 

 39102178

 
 

 6

 
 

  39106798

 
 

 5

 
 

  39001601

 
 

 3

 
 

 39201439

 
 

  3

 
 

  39102406

 
 

 2

 
 

 39105693

 
 

  1

 
 

 ف - ز

 
 

  8

 
 

39201069

 
 

 1

 
 

  39100378

 
 

  0

 
 

  ز - ج

 
 

2  

 
 

 39101908

 
 

 2

 
 

 39207030

 
 

 1

 
 

  ن - ا

 
 

  6

 
 

  39107175

 
 

 8

 
 

 39203449

 
 

  5

 
 

  39202024

 
 

 4

 
 

  39201160

 
 

 7

 
 

  39003243

 
 

 4

 
 

 39203757

 
 

 3

 
 

  39203622

 
 

 8

 
 

 39201023

 
 

 7

 
 

  39204927

 
 

  1

 
 

 39203693

 
 

6

 
 

 39102706

 
 

 4

 
 

 39101294

 
 

 8

 
 

  39101938

 
 

  4

 
 

 39203827

 
 

 8

 
 

 39203370

 
 

 6

 
 

 39203154

 
 

 2

 
 

 39001573

 
 

  7

 
 

 39203141

 
 

 1

 
 

  س - ط

 
 

  2

 
 

 39101176

 
 

  5

 
 

 39202584

 
 

 6

 
 

  39102696

 
 

  2

 
 

 39103251

 
 

 1

 
 

  س - ص

 
 

 8

 
 

 39105560

 
 

  7

 
 

 39202658

 
 

  4

 
 

  39100021

 
 

 7

 
 

 39202807

 
 

  4

 
 

 39102067

 
 

  5

 
 

 39302129

 
 

  1

 
 

  39202159

 
 

  5

 
 

  39105992

 
 

  2

 
 

  39202757

 
 

  4

 
 

  39202098

 
 

 7

 
 

 39100431

 
 

  4

 
 

  39100630

 
 

  2

 
 

  39103350

 
 

 6

 
 

  39002135

 
 

  4

 
 

 39100773

 
 

  7

 
 

  39203817

 
 

 1

 
 

  39201122

 
 

  4

 
 

  39202443

 
 

  8

 
 

  39101038

 
 

  2

 
 

  39101451

 
 

 5

 
 

  39202500

 
 

  4

 
 

  39201855

 
 

  8

 
 

  39203161

 
 

  3

 
 

  م - ا

 
 

  4

 
 

  39201465

 
 

  3

 
 

  39202697

 
 

  6

 
 

  ن - ک

 
 

  5

 
 

  39203371

 
 

  3

 
 

  39203721

 
 

  3

 
 

  39201049

 
 

4

 
 

  39203288

 
 

8

 
 

 39201785

 
 

  4

 
 

  39100410

 
 

  6

 
 

  39201578

 
 

  4

 
 

 39100830

 
 

  1

 
 

 39100655

 
 

  8

 
 

 39201660

 
 

  7

 
 

  39100471

 
 

 4

 
 

 39203495

 
 

 4

 
 

 39202365

 
 

 6

 
 

 39202536

 
 

 8

 
 

 39202893

 
 

 2

 
 

39001800 

 
 

 4

 
 

39202684 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  آمار بازديد : 1839
ثبت کننده :Farhad Izadi
تاريخ ثبت :1394 / 3 / 4 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand