نمرات امتحان دوم استاتیک(فرهاد ایزدی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

نمره از 8

 
 

شماره دانشجویی

 
 

 1

 
 

 39103141

 
 

  0

 
 

  ع - ح

 
 

2  

 
 

 39102462

 
 

  3

 
 

  39305534

 
 

  3

 
 

 39206219

 
 

  3

 
 

 39106896

 
 

  4

 
 

  39305901

 
 

  5

 
 

  39107038

 
 

  8

 
 

 39304277

 
 

3  

 
 

 39202655

 
 

  4

 
 

  39202483

 
 

4  

 
 

 ن - ش

 
 

  3

 
 

  ح - م

 
 

  3

 
 

  39100506

 
 

  5

 
 

  39300076

 
 

  3

 
 

  39204007

 
 

  5

 
 

39302225  

 
 

  7

 
 

 39300238

 
 

  7

 
 

  39300114

 
 

  4

 
 

  39302245

 
 

5  

 
 

  39306436

 
 

  8

 
 

  39300825

 
 

  3

 
 

  39206020

 
 

  3

 
 

 39300832

 
 

  4

 
 

 39302721

 
 

  8

 
 

  39303056

 
 

  6

 
 

  39302298

 
 

  3

 
 

  م - م

 
 

  7

 
 

 39302557

 
 

  8

 
 

  39300145

 
 

  8

 
 

 39205550

 
 

  3

 
 

 39303061

 
 

  4

 
 

  آ - ا

 
 

 8

 
 

  39206449

 
 

  6

 
 

 39300349

 
 

  6

 
 

 39200981

 
 

  4

 
 

  39300389

 
 

  7

 
 

  39302117

 
 

  5

 
 

  م - ر

 
 

  7

 
 

  39301693

 
 

  7

 
 

  39302806

 
 

  4

 
 

 39301518

 
 

  4

 
 

  39201357

 
 

  3

 
 

  م - ح

 
 

  8

 
 

  39301032

 
 

  8

 
 

 39300696

 
 

  4

 
 

 39300461

 
 

  6

 
 

 39203952

 
 

  8

 
 

 39302948

 
 

  5

 
 

  39300023

 
 

  3

 
 

 39302992

 
 

  4

 
 

   39301335

 
 

  3

 
 

  39206684

 
 

  8

 
 

  39300524

 
 

  6

 
 

   39203700

 
 

  7

 
 

  39303193

 
 

  3

 
 

 39201048

 
 

  5

 
 

 39206333

 
 

  

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  آمار بازديد : 2099
ثبت کننده :Farhad Izadi
تاريخ ثبت :1394 / 2 / 25 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand